قوانین و مقررات


1- اولین و اخرین قانون ، حفظ كرامت و رضایتمندی مشتریان گرانقدر میباشد.

2-اولین و اخرین قانون ، حفظ كرامت و رضایتمندی مشتریان گرانقدر میباشد.

3-اولین و اخرین قانون ، حفظ كرامت و رضایتمندی مشتریان گرانقدر میباشد.

4-اولین و اخرین قانون ، حفظ كرامت و رضایتمندی مشتریان گرانقدر میباشد.

5-اولین و اخرین قانون ، حفظ كرامت و رضایتمندی مشتریان گرانقدر میباشد.

6-اولین و اخرین قانون ، حفظ كرامت و رضایتمندی مشتریان گرانقدر میباشد.