سوالات متداول


1-چگونه در طرح جایگزین شركت كنیم ؟

پاسخ : ابتدا ثبت نام در سامانه خودرو ساز و برنده شدن در قرعه كشی

2- میزان زمان برگ سبز به نام بودن چه قدر است ؟

فقط برگ سبز به نام مالك باشد كافی است و زمان مهم نمی  باشد.

3-آیا داشتن گواهینامه الزامی اسـت؟

بلی